Regulamin konkursu - BULOVA

Drukuj Email
Font Size Larger Font Smaller Font

Społeczność - Quizy i konkursy
Wtorek, 14 Październik 2014 07:16
Regulamin konkursu opublikowanego na łamach tygodnika Piłka Nożna dnia 14.10.2014, trwającego do 24.10.2014, w którym do wygrania są zegarek marki BULOVA oraz trzy komplety spinek do mankietów.

REGULAMIN KONKURSU

§I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs, w którym do wygrania są: zegarek marki BULOVA oraz trzy komplety spinek do mankietów (dalej „Konkurs") organizowany jest przez tygodnik „Piłka Nożna" (dalej „Organizator").
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://pilkanozna.pl/ (dalej „Wydawnictwa").
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 października 2014 r. i trwa do dnia 24 października 2014 r.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
8. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie trwania Konkursu, zakupią magazyn: tygodnik Piłka Nożna, udzielą prawidłowej odpowiedzi na 2 zadane pytania konkursowe (wysyłając smsy pod nr 7255) oraz podadzą argumenty na zadane pytanie (tekst drugiego sms z uzasadnieniem do 140 znaków).
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników.
10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję ds. Konkursu („Komisja ds. Konkursu"). W skład Komisji ds. Konkursu wejdą dwie osoby wskazane przez Organizatora, cechujące się szczególną wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

 

§II. Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na Pytania Konkursowe. Pytanie (nr 1,2 i 3) zamieszczone w formie papierowej w tygodniku Piłka Nożna.
2. Odpowiedzi na Pytania Konkursowe, opublikowane w tygodniku Piłka Nożna należy udzielić wysyłając smsy pod numer 7255.
4. Odpowiedzi będą punktowane w następujący sposób:
a) Pytanie Konkursowe nr 1- 1 pkt
b) Pytanie Konkursowe nr 2- 1 pkt.
c) Podanie argumentów - 1-5 pkt
5. W sumie do zdobycia w Konkursie jest max 7 punktów. O zwycięstwie zdecyduje zgromadzona liczba punktów.

 

 

§III. Rozwiązanie Konkursu
1. W konkursie wyłonionych zostanie trzech Laureatów Konkursu.
2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy do dnia 24 października 2014 roku wyślą smsy pod numer 7255 prawidłowe odpowiedzi na Pytania Konkursowe oraz podadzą najtrafniejsze argumenty.
3. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, o zajętym w konkursie miejscu decydować będzie wcześniejsza data wysłania sms. W sms wysłanych w tym samym dniu o tej samej godzinie, o kolejności miejsc decyduje data wpływu do Organizatora.
4. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności miejsc w sposób przewidziany powyżej, decyzję o kolejności miejsc podejmuje Komisja ds. Konkursu.
5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę wskazaną w §IV ust. 2.
6. Nazwiska Laureatów Konkursu będą opublikowane w tygodniku „Piłka Nożna" dnia 28 października 2014 roku lub następnym numerze.
7. O wygranej Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną.

§IV. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest firma: BULOVA
2. Nagrodą są bilety ufundowane przez firmę BULOVA oraz trzy komplety spinek do mankietów.
3. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do tej nagrody na osoby trzecie.
5. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w tym zakresie na piśmie.
6. Wszystkie nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 2 listopada 2014 roku.
7. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 4 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
8. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
9. Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim. W przypadku odstąpienia lub zbycia takiej nagrody osobie trzeciej:
a) Organizator nie gwarantuje możliwości realizacji nagrody przez takie osoby trzecie oraz
b) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody.

§V. Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego danych na stronie http://pilkanozna.pl/ oraz w magazynie: tygodnik Piłka Nożna, w przypadku otrzymania nagrody, o której mowa w §IV ust. 2 oraz na przekazanie jego danych do Fundatora nagród w celu wydania nagród .
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jej prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przekazania właściwym urzędom jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem otrzymania nagrody.

§VI. Reklamacja
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 3 dni od daty publikacji Laureatów w tygodniku „Piłka Nożna".
2. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzednim dopuszczalna jest w formie mailowej, telefonicznej lub faksem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 1 dnia od dnia upływu terminu na złożenie reklamacji. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi telefonicznie, mailowo lub pocztą, na adres podany przez Uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

§VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawa do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, wobec którego zaistnieje podejrzenie nieuczciwego współzawodnictwa.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub osobiste, które mogą pojawić się podczas udziału w Konkursie.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Regulamin konkursu - BULOVA
 
Podziel się newsem

 
Wyniki
 
 
6 kolejka
 
  Więcej  
 
Tabela
 
 
6 kolejka
 
  Więcej  
 
Strzelcy
 
 
6 kolejka
 
  Więcej  

W serwisie aktualnie jest: 3659 Na stronie, 20 Sezonów, 1338 Klubów, 0 Na forum, 51 Ligi polskie i zagraniczne, 16475 Zawodników, 105193 Artykułów, 8147 Rozgrywek, 177 Stadionów, 24031 Multimediów, 61770 Meczów, 0 Sędziów,

© 2007 - 2017 BY PIŁKANOŻNA TEAM

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.

Akceptuję Więcej informacji